Stichting Sociaal fonds

Wat doet SF MITT?

Het SF legt jaarlijks een heffing op en int, beheert en distribueert deze gelden. De SF MITT financiert hiermee de kosten van de volgende bedrijfstakorganisaties: Vakraad MITT en het SF MITT zelf en van werkzaamheden/activiteiten van de werkgevers- en werknemersorganisaties op een aantal speciale terreinen. Dit betreft o.a. werkzaamheden/activiteiten in verband met: een juiste naleving van de CAO en verplichtingen die voortvloeien uit deze CAO, het bestuurlijke en financiële beheer van de genoemde bedrijfstakorganisaties, het geven van informatie, voorlichting en advies over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak, wettelijke regelingen en cao-regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid, medezeggenschap (OR/PVT/PV), reorganisaties en sociale plannen e.d. Daarnaast worden hieruit o.a. betaald de door hen gemaakte kosten van onderzoek naar de gevolgen van de door cao-partijen gemaakte afspraken voor scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk t.b.v. werkgevers en werknemers, activiteiten om een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in het algemeen te realiseren en publicitaire activiteiten over de bedrijfstak over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden om een positief imago van de sector te handhaven of te verbeteren. Ook de belangenbehartiging van in beginsel elke werkgever en werknemer in de mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie op het gebied van de arbeidsverhoudingen, niet zijnde het cao-overleg, valt hieronder. Verder kan het SF MITT subsidies of andere financiële middelen in het belang van de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van deze middelen.

Premieheffing SF MITT

De werkgever is jaarlijks een heffing verschuldigd aan het SF MITT. De heffing moet door de werkgever worden voldaan. De heffing wordt opgelegd door (pensioen)administratiekantoor AZL te Heerlen. De voorschotpremieheffing voor het SF MITT moet in één keer betaald worden; definitieve vaststelling en afrekening vinden na het eind van het kalenderjaar plaats. De heffing is een percentage van het brutoloon* van de werknemer per kalenderjaar tot een bepaald maximum. Dit maximum is per 1 januari 2020  € 173.780,- per werknemer. Dit maximumbedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De procentuele heffing is per 1 januari 2021 voor alle ondernemingen 0,3%. De hoogte van de heffing wordt vastgesteld door cao-partijen, nadat hierover advies is ingewonnen bij het bestuur van het SF MITT.

*Onder brutoloon wordt verstaan het voor de werknemer op 1 januari 2021 of latere datum van indiensttreding in 2021 geldende tot een jaarbedrag herleide vaste salaris in geld, daaronder begrepen de vakantietoeslag, ploegentoeslag, de 13e maanduitkeringen, kerst- of eindejaarsuitkeringen, vaste persoonlijke toeslagen, toeslag voor structureel roostermatig overwerk en overige vaste toeslagen, mits schriftelijk met de werkgever overeengekomen en provisietoeslagen die in het jaar voorafgaand aan het lopende jaar zijn vastgesteld, het geheel op een euro naar boven afgerond.

Bestuurssamenstelling

De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werkgeversorganisatie MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel te Zeist en de andere helft door de werknemersorganisaties FNV te Utrecht, CNV Vakmensen te Utrecht en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening te Culemborg.

Het bestuur van Sociaal Fonds MITT bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden, te weten:

Leden werkgevers

Namens MODINT:
De heer G.A.J. Lamers
De heer M. Mulder
De heer J.A. Bosman
Mevrouw F.C.A. Wolsky

Leden werknemers:
Namens FNV: Mevrouw S. Baghat-Ziadi
Namens CNV Vakmensen: Mevr. C.P.M. Huntjens
Namens De Unie: De heer E.H.A. Geurts

Contactgegevens Secretariaat SF MITT
Bezoekadres: Arnhemse Bovenweg 100, Zeist
Postbus 762 3700 AT Zeist
Telefoon: +31 (0)88-8100 910
Email: info@vakraadmitt.nl

Administrateur: AZL
Adres: Akerstraat 92,  Heerlen
Postbus 4471 6401 CZ  Heerlen
Telefoon: +31 (0)88-116 24 25
Email: Werkgeversregistratie@azl.eu