Scholingsbeleid voor de MITT / Scholing

  • Door potentiële werknemers, vooral jongeren dus, te wijzen op het brede scala aan opleidingen en de mogelijkheden daarna op de arbeidsmarkt.
  • Door huidige werknemers in de branche erop te wijzen dat ze via bepaalde vakcursussen naar andere, vaak hogere functies kunnen doorstromen. Niet alleen, omdat daarmee de vakkennis- en kunde binnen het bedrijf toeneemt. Ook omdat het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen, zo is allang bewezen, het zelfvertrouwen van de werknemers vergroot en daarmee hun motivatie. Verder verstevigt het de concurrentiepositie van het bedrijf waar ze werken, een gegeven dat ook voor hun eigen positie en toekomst van direct belang is.
  • Door werkgevers ervan bewust te maken dat het goed opleiden van medewerkers niet alleen de kwaliteit van de bedrijfsvoering en daarmee vaak het bedrijfsrendement verbetert, maar dat dit met het oog op technologische en procesmatige veranderingen ook gewoon noodzakelijk is. Anders gezegd, door de scholingsbereidheid bij de aangesloten bedrijven te bevorderen. Daarnaast wil de Vakraad MITT duidelijk maken dat indien men het maximale rendement uit scholing en opleiding wil halen, die op structurele, planmatige basis moeten plaatsvinden.
  • Door de branche zelf een moderner en inspirerender imago te geven en daardoor vooral voor jonge werknemers aantrekkelijker te maken. Medewerkers moeten er trots op zijn in ons (mooie) vakgebied hun brood te verdienen. 

Effecten van het opleidings- en ontwikkelingsbeleid van de Vakraad MITT

Meer aandacht dus voor opleidingen, cursussen en trainingen in combinatie met een doordachte loopbaanplanning. Met als doelstelling een positief effect voor zowel de totale branche als voor het individuele bedrijf. Anders gezegd, opleiden en bijscholen betekent een investering in de toekomst van uw onderneming. Een investering die op termijn zal resulteren in een beter bedrijfsresultaat, gemotiveerdere werknemers en een versterkte concurrentiepositie.

Het imago van uw onderneming wordt versterkt, uw medewerkers zullen minder snel overstappen naar een andere bedrijfssector en u heeft de zekerheid over gekwalificeerde mensen te beschikken.

Bewustwordingsproces

Opleiden, bijscholen en trainen is een essentiële voorwaarde voor een florerende branche en de daarin opererende ondernemingen. De noodzaak tot scholing leeft echter nog te weinig bij zowel werkgevers als werknemers, zo blijkt steeds weer. En indien er wél aandacht voor is, manifesteert die zich vaak in ad hoc beslissingen en niet in een bewust gestructureerd beleid. Daarom wil de Vakraad MITT ondernemingen actief ondersteunen met de volgende activiteiten:

1. Activiteiten gericht op het verbeteren van het opleidingsniveau binnen het bedrijf.
2. Activiteiten met betrekking tot voorlichting en PR.


 

Sociale partners: