Pensioenfondsen

Over Bpf MITT

Bedrijfstakpensioenfonds MITT is in 2006 ontstaan uit een fusie van de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Textielindustrie (Bpf Textiel) en de Confectie-Industrie (SBC). Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert.

Het bestuur

Het bestuur van Bpf MITT is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen het pensioenfonds. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:
* de uitvoering van de pensioenregelingen
* de pensioenadministratie
* het vermogensbeheer
* het incasso- en aansluitingsbeleid
* de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de werkgevers als de werknemers en gepensioneerden. De werknemers zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van FNV, CNV Vakmensen en de gepensioneerden zijn voorgedragen door FNV en De Unie. De werkgevers zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van MODINT, de ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. Het bestuur bestaat uit 8 personen. De helft van hen heeft zitting van werkgeverszijde en de helft van werknemerszijde. De verdeling van de zetels van werknemerszijde vindt plaats tussen de vertegenwoordigers van werknemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhouding.

Commissies

Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld. Deze commissies ondersteunen het bestuur en houden toezicht op de besluiten van de het bestuur. De commissies voeren deze vervolgens uit. Er zijn vier commissies: Beleggingscommissie, Incasso/Aansluitings- en Vrijstellingscommissie, Uitbestedingscommissie en Communicatiecommissie.

Toezicht

Bpf MITT kent een Verantwoordingsorgaan en een Raad van Toezicht

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Dit orgaan controleert o.a. of het bestuur goede beleidskeuzes heeft gemaakt, het beleid goed heeft uitgevoerd en rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Voor de versteviging van het intern toezicht heeft Bpf MIIT een  permanente Raad van Toezicht benoemd, die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds en op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Ook staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het Bpf MITT verwijzen wij u graag naar de website: https://www.pensioenfondsmitt.nl/
Wilt u contact opnemen met AZL/Bpf MITT dan kan dat per mail of telefonisch. U kunt ook schrijven naar AZL/Bpf MITT.

Emailadres
bpf-mitt@azl.eu (voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden);
mitt-werkgevers@azl.eu (voor werkgevers)

Telefoonnummer
088 – 116 2441 (voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden);
088 – 116 2434 (voor werkgevers)

Postadres:
AZL/Bpf MITT
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

De Bpf-MITT medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

 

– NIEUWS –

Aansluiting Bpf TV bij Bpf MITT is een feit

In een eerder nieuwsbericht op deze website meldden we dat Bpf Textielverzorging (Bpf TV) zich zeer waarschijnlijk zou aansluiten bij Bpf MITT per 1 januari 2016. Die aansluiting is nu definitief. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is akkoord met de aansluiting van textielverzorging bij Bpf MITT voor wat betreft de pensioenopbouw  vanaf 2016. Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de overdracht van alle pensioenen en pensioengelden die tot en met 2015 zijn opgebouwd bij Bpf TV.

Wat betekent de aansluiting?
Vanaf 1 januari 2016 vallen werknemers in de textielverzorging onder de pensioenregeling van Bpf MITT. Uitgangspunt is dat ook de pensioenuitkeringen die al zijn ingegaan en de pensioenaanspraken van oud-deelnemers worden overgenomen. De komende periode ontvangen deelnemers, gepensioneerden, oud-deelnemers en werkgevers meer informatie.

Vragen?
Hebt u vragen over de aansluiting van Bpf TV bij Bpf MITT? Neem dan contact op met Bpf MITT: https://www.pensioenfondsmitt.nl/contact. Zij helpen u graag.

3 november 2015: De nieuwe website van Bpf MITT

Bpf MITT heeft een nieuwe website. Het webadres www.pensioenfondsmitt.nl is niet veranderd, de rest wel.
Goed om te weten:
Alle pensioeninformatie van Bpf MITT is via de website nu nóg makkelijker vindbaar voor u en uw werknemers:
– Er is een speciaal onderdeel voor werkgevers. Met informatie en tools die voor u als werkgever handig zijn.
– Uw werknemer vindt de informatie over de pensioenregeling van Bpf MITT en antwoord op al zijn vragen

Via de website pensioenzaken regelen:
– Via de website kunt u ook het werkgeversportal (menu rechtsboven) benaderen, voor de pensioenadministratie.
– Nieuw voor uw werknemers is ‘Mijn Pensioencijfers’. Daar kunnen uw werknemers digitaal hun pensioenzaken regelen.
Ook benieuwd? Ga dan naar www.pensioenfondsmitt.nl

Cao- partijen bereiken deelakkoord pensioen Bpf MITT en CAO RAP MITT

Op 20 november 2014 hebben CAO-partijen – ondernemersorganisatie MODINT enerzijds en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds – een principe akkoord inzake pensioenen voor de sector goedgekeurd. Daarmee is het een definitief akkoord geworden. Dit Deelakkoord pensioenregeling Bpf MITT en cao Rap MITT treft u hier aan.

In samenwerking met het Bedrijfstakpensioenfonds MITT wordt gewerkt aan nadere voorlichting over dit pensioenakkoord. Eind dit jaar zal in de pensioenkrant voor de deelnemers van Bpf MITT en in de digitale nieuwsbrief voor werkgevers hier extra aandacht aan worden besteed. Ook zal daarna een telefonische helpdesk bij AZL ingericht worden.

 


Sociale partners: