Pensioenfondsen


Over Bpf MITT

Bedrijfstakpensioenfonds MITT is in 2006 ontstaan uit een fusie van de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Textielindustrie (Bpf Textiel) en de Confectie-Industrie (SBC). Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert.

Het bestuur

Het bestuur van Bpf MITT is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen het pensioenfonds. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:
* de uitvoering van de pensioenregelingen
* de pensioenadministratie
* het vermogensbeheer
* het incasso- en aansluitingsbeleid
* de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de werkgevers als de werknemers en gepensioneerden. De werknemers zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van FNV, CNV Vakmensen en de gepensioneerden zijn voorgedragen door FNV en De Unie. De werkgevers zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van MODINT, de ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. Het bestuur bestaat uit 8 personen. De helft van hen heeft zitting van werkgeverszijde en de helft van werknemerszijde. De verdeling van de zetels van werknemerszijde vindt plaats tussen de vertegenwoordigers van werknemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhouding.

Commissies

Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld. Deze commissies ondersteunen het bestuur en houden toezicht op de besluiten van de het bestuur. De commissies voeren deze vervolgens uit. Er zijn vier commissies: Beleggingscommissie, Incasso/Aansluitings- en Vrijstellingscommissie, Uitbestedingscommissie en Communicatiecommissie.

Toezicht

Bpf MITT kent een Verantwoordingsorgaan en een Raad van Toezicht

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Dit orgaan controleert o.a. of het bestuur goede beleidskeuzes heeft gemaakt, het beleid goed heeft uitgevoerd en rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Voor de versteviging van het intern toezicht heeft Bpf MIIT een  permanente Raad van Toezicht benoemd, die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds en op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Ook staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het Bpf MITT verwijzen wij u graag naar de website: https://www.pensioenfondsmitt.nl/
Wilt u contact opnemen met AZL/Bpf MITT dan kan dat per mail of telefonisch. U kunt ook schrijven naar AZL/Bpf MITT.

Emailadres
bpf-mitt@azl.eu (voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden);
mitt-werkgevers@azl.eu (voor werkgevers)

Telefoonnummer
088 – 116 2441 (voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden);
088 – 116 2434 (voor werkgevers)

Postadres:
AZL/Bpf MITT
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

De Bpf-MITT medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

 

 

 

Sociale partners: