Wat doet de vakraad MITT?

De Vakraad MITT heeft ten doel goede sociale verhoudingen in de bedrijfstak Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie te bevorderen, in het bijzonder door het geven van leiding aan de uitvoering en toepassing van de CAO MITT. En als bevoegd orgaan op te treden bij de interpretatie van de telkens voor de bedrijfstak geldende collectieve arbeidsovereenkomst.

Dit doel realiseert de Vakraad MITT o.a. door het uitvoeren van diverse activiteiten op het terrein van de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden en opleiding en scholing in de bedrijfstak en ter uitvoering van CAO-afspraken. Verder geeft de Vakraad MITT informatie over de CAO MITT om een juiste nalevering van de CAO in de bedrijfstak te bewerkstelligen en geeft hij advies en voorlichting terzake.

Eventueel kan ook de Vakraad MITT als geschillencommissie optreden, indien dat in de CAO aan de Vakraad MITT is opgedragen.

Ook kan de Vakraad MITT zich bezig houden met arbeidsmarktsituatie en de werkgelegenheid in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie.

Bestuurssamenstelling

De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werkgeversorganisatie MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel te Zeist en de andere helft door de werknemersorganisaties FNV te Utrecht, CNV Vakmensen te Houten en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening te Culemborg.

Het bestuur bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden, te weten:

Leden werkgevers
Namens MODINT:
De heer G.A.J. Lamers
De heer M. Mulder
De heer F.R. Spaan
De heer P.A.J. Hanselman

Leden werknemers:
Namens FNV: De heer J. Plat
Namens CNV Vakmensen: Mevrouw N. Engmann-van Eijbergen
Namens De Unie: De heer E. Geurts

Secretariaat
Het secretariaat van de Vakraad MITT is gevestigd te Zeist. Het secretariaat wordt gevoerd door de heer R.A. Veldman (sr. beleidsadviseur Sociale Zaken) en mevrouw M.S. van der Heijdt-van Geresteyn.


Sociale partners: