Onderzoeksresultaten duurzame inzetbaarheid in de MITT branche

Samenvatting resultaten werkgeversenquête

De werkgeversenquête is verstuurd naar de bedrijven uit de sector met meer dan 15 medewerkers. In totaal zijn dat 145 bedrijven. 43 werkgevers hebben de enquête ingevuld. Deze rapportage is gegroepeerd naar 7 onderwerpen. De zes hoekpunten van het hiernaast weergegeven model, en het onderwerp “het HR-beleid”. In de rapportage is per onderwerp gerapporteerd wat opvallend is aan de uitkomsten en vervolgens zijn de conclusies per onderwerp verwoord. Bedrijven in de Mode-, Interieur-, Textiel- en Tapijtsector hebben als eerste prioriteit het op peil houden van hun winstgevendheid. Omzetbehoud en kostenbeheersing staan centraal. Duurzame inzetbaarheid of de ontwikkeling van medewerkers zijn in eerste instantie ondergeschikt. De helft van de bedrijven geeft aan in het huidige HR-beleid al aandacht te hebben voor duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd vindt 38% van de bedrijven het noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden.

 

Duurzame inzetbaarheid is dus zeker een relevant onderwerp. De uitdaging is om er voor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid van de medewerkers direct bijdraagt aan het realiseren van financiële doelstellingen en bedrijfscontinuïteit. Werkgevers ervaren dat medewerkers meer eigen initiatief moeten nemen voor duurzame inzetbaarheid. Niet alleen voor de persoonlijke kant (gezondheid, motivatie, competenties), maar ook meer initiatief moeten nemen om bij te dragen aan de organisatiekant (flexibiliteit, productiviteit). Ook qua bemensing is er meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van bemensing en minder voor de kwantitatieve aspecten van de bemensing. Al met al is de verwachting van de bedrijven dat langer doorwerken effecten zal hebben op de bedrijfsvoering. Bedrijven verwachten vooral problemen met de gezondheid, arbeidsproductiviteit, flexibiliteit en motivatie van medewerkers. Tegelijkertijd blijkt uit de enquête dat er meerdere mogelijkheden zijn om het beleid verder aan te scherpen. Werkgevers hebben daarbij vooral behoefte aan aandacht voor het vergroten van de verantwoordelijkheid voor eigen inzetbaarheid van werknemers en bij het opstellen van een samenhangend beleid.

Samenvatting resultaten medewerkerenquête

Deze rapportage betreft het onderzoek onder medewerkers van bedrijven met meer dan 15 medewerkers. Er zijn in de totale branche 423 medewerkers geweest die de enquête hebben ingevuld. Dat is een respons van 4,6% van de alle medewerkers uit de totale sector Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT). Voor het doel van het onderzoek, richting geven aan vervolgfasen is dit aantal voldoende richtinggevend. In de medewerkerenquête zijn medewerkers gevraagd naar hun oordeel over de onderwerpen die in de driehoek medewerker staan en naar hun mening over dialoog en leiderschap. Rond de 20% van de medewerkers denkt het huidige werk niet vol te kunnen houden tot 67 jaar. Ca. 50% denkt van wel en ca. 30% weet het nog niet.

 

Op alle thema’s zijn de rapportcijfers voldoende. Het meest positief zijn medewerkers over de betekenis die het werk voor hen heeft (motivatie) 7,7. En opvallend is de fitheid om het werk de komende jaren te voldoen aan de eisen die het werk stelt 7,7. Minder positief zijn medewerkers over ontwikkelingsmogelijkheden (6,2) en leiderschap (6,4).

 

Per thema zijn de belangrijkste verbeterpunten:

  • Ontwikkelingsmogelijkheden – nieuwe dingen kunnen leren – inzicht in kennis, vaardigheden voor functies in bedrijf – opleidingen kunnen volgen om breder te ontwikkelen.
  • Gezondheid – stimuleren gezonde leefstijl – tapijt: informatie over gezondheidsrisico’s – meer informatie over gezondheidsrisico’s, psychische eisen en lichamelijke belasting.
  • Betekenisvol werk/motivatie – organisatie van het werk – waardering krijgen – de beloning voor het werk.
  • Dialoog en leiderschap – het evalueren van de werkprestaties – bespreken van ontwikkelingsmogelijkheden – aandacht voor de betekenis die veranderingen voor ‘mijn’ werk hebben.

 

De uitkomsten van beide onderzoeken hebben tot doel richting te geven aan de vervolgfasen van het project, namelijk uitvoeren van pilots en aanbieden van best practices/informatie die bedrijven en medewerkers in de branche kunnen benutten om het beste uit hun mensen te halen. Vandaag én morgen!