Akkoord voor een nieuwe CAO MITT 2016-2019 is rond/Loontabellen 2017 bekend

Nadat eerder de leden van werkgeversorganisatie MODINT met een eindbod van Modint voor de nieuwe CAO MITT akkoord gegaan waren, zijn nu ook de leden van de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie akkoord gegaan met dit eindbod. Daarmee is er een definitief cao-akkoord tot stand gekomen. Dit akkoord treft u hier aan.
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018.

Het cao-akkoord biedt de mogelijkheid om dispensatie te vragen van de overeengekomen structurele loonsverhogingen. Een verzoek daartoe dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk medio oktober ingediend te worden bij de Vakraad MITT.
U dient uw werknemers te infomeren dat u een dergelijk verzoek heeft ingediend bij de Vakraad MITT.
Voor de situaties waarin en de voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen verwijs ik u graag naar het cao-akkoord.

Wijzigingen CAO MITT-boekje 2016-2019 (april 2018-versie 2)
Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn enkele wijzigingen in deze nieuwe CAO MITT 2016-2019 aangebracht.
Dit betreft het volgende:

1. Aanpassing jeugdloonschalen
Er zijn nieuwe loontabellen gemaakt, waarbij de leeftijdloonschaal voor jongeren tot 23 jaar is aangepast. Dit houdt verband met de verlaging van de leeftijd voor het wettelijk minimumloon van 23 naar 22 jaar per juli 2017.
In de tekst van de CAO MITT was bepaald dat te allen tijde ten minste recht bestaat op het wettelijk minimum (jeugd)loon. De feitelijke jeugdloonschaal in de CAO MITT kwam soms onder dit niveau uit. Het ministerie SZW wilde dat in de tabel expliciet de geldende minimumlonen werden opgenomen. Daarom zijn er nu tabellen toegevoegd voor 36-, 37- of 38-uurs bedrijven. De tekst in de CAO MITT zelf is dienovereenkomstig aangepast.

2. De loondoorbetalingsverplichting bij vakantie in artikel 30 lid 2, CAO MITT.
Deze wijziging komt voort uit de Europese Arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG) die bepaalt dat de werknemer jaarlijks recht heeft op (ten minste vier weken) vakantie met behoud van loon. Naast het vaste bruto salaris worden onder loonbegrip alle looncomponenten begrepen die intrinsiek samenhangen met de taken van de werknemer inclusief de vergoedingen die de werknemer ontvangt uit hoofde van zijn persoonlijke of professionele status. Hieronder worden verstaan overwerkvergoeding, ploegentoeslag, inconveniëntentoeslag, onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag e.d.

Het begrip salaris in artikel 30, lid 2 van de CAO MITT dekt dit begrip niet helemaal. deze tekortkoming is ondervangen door een verwijzing toe te voegen naar de toeslagen en uitkeringen zoals genoemd in Hoofdstuk VI van deze CAO.

3. De formulering van de gelijke loonbepaling voor uitzendkrachten in artikel 43, lid 2 CAO MITT.
Deze juridische tekstuele wijziging is op verzoek van de ABU aangebracht. Materieel is geen sprake van een wijziging. Juridisch is een MITT-werkgever nl. geen werkgever van de uitzendkracht. Hij kan dan ook niet verplicht worden tot het  betalen van een gelijk loon; hij is verplicht zich er van te vergewissen dat de uitzendkracht dit krijgt (van het uitzendbureau).

Wijzigingen opgenomen op de website Vakraad MITT
Deze wijzigingen zijn in een 2e addendum opgenomen. Hierin kunt u zien welke artikelen in het CAO-boekje CAO MITT 2014-2016 (opnieuw) zijn gewijzigd en hoe deze nu luiden volgens de CAO MITT 2016-2019. Dit 2e addendum is ook op de website van de Vakraad MITT te vinden. Ook de nieuwe loontabellen voor 2017 en 2018 en een nieuw CAO MITT-boekje 2016-2019 zijn op de website van de Vakraad MITT te vinden.

Loontabellen CAO MITT 2016-2019

Algemeen
In april 2018 zijn gecorrigeerde, aangepaste loontabellen voor de leeftijdsschaal voor jongeren tot 23 jaar verschenen. De minimum- en maximumlonen van functiejarenschaal en de integrale loontabellen van de functiejarenschaal zijn niet gewijzigd. Deze onderstaande links betreffen deze nieuwe loontabellen. De oude loontabellen zijn op 26 april 2018 verwijderd.

Loontabellen mode-interieur 2017
De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor mode- en interieurbedrijven kunt u via de volgende links downloaden:
Loontabel van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 vindt u hier;
Loontabellen voor 38-, resp. 37-, resp. 36-uursbedrijven vanaf 1 juli 2017 tot 1 september 2017 vindt u hier;
Loontabellen voor 38-, resp. 37-, resp. 36-uursbedrijven vanaf 1 september 2017 tot 1 januari 2018 vindt u hier.

Loontabellen textiel-tapijt 2017
De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor textiel- en tapijtbedrijven kunt u via de volgende links downloaden:
Loontabel van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 vindt u hier;
Loontabellen voor 38-, resp. 37-, resp. 36-uursbedrijven vanaf 1 juli 2017 tot 1 september 2017 vindt u hier;
Loontabellen voor 38-, resp. 37-, resp. 36-uursbedrijven vanaf 1 september 2017 tot 1 januari 2018 vindt u hier.

Hierin is ook opgenomen het bijzonder maximum voor schaal 8 dat per 1 januari 2017 met 1% is verhoogd.

Loontabellen 2018
Vanaf 1 januari 2018 zijn er geen afzonderlijke loontabellen meer voor mode- en interieurbedrijven respectievelijk voor textiel- en tapijtbedrijven.

Loontabellen Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie 2018
De zgn. min-max en de integrale loontabellen voor alle MITT-bedrijven kunt u via de volgende links downloaden:
Loontabellen voor 38-, resp. 37-, 36-uurs bedrijven vanaf 1 januari 2018 tot 1 april 2018 vindt u hier.
Loontabellen voor 38-, resp. 37-, resp. 36-uursbedrijven vanaf 1 april 2018 tot 1 januari 2019 vindt u hier.