Hoe Interface jaarlijks een gezondheidscheck aanbiedt / Best Practice

Wat doet Interface?

Eens in de vier jaar kunnen medewerkers meedoen aan een PMO . Alle medewerkers van zowel de productieomgeving als de kantooromgeving, kunnen hier aan deelnemen. Deelname is vrijwillig. Wel ziet Interface dat er steeds meer medewerkers deelnemen, gemiddeld zo’n 60%-80% . Dat is een hoog percentage in vergelijking met andere bedrijven.

Wat is een gezondheidscheck?

Er zijn veel benamingen voor de gezondheidscheck:

 

 • PMO : Periodiek Medisch Onderzoek, soms Preventief Medisch Onderzoek
 • PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

 

Een gezondheidscheck bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

 • Vragenlijst over werkomstandigheden, gezondheid en leefstijl
 • Biometrisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit:
  • gehoortest (audiogram)
  • ogen test (visustest)
  • meten van lengte, gewicht, longfunctie, vetpercentage en bloeddruk
 • Bloedonderzoek voor bepalen van cholesterol, glucose, lever- en nierfunctie
 • Fitheidstest.<

 

Onderzoek naar bijvoorbeeld knijpkracht, sprongkracht, rug lenigheid, longfunctie en conditietest (fietsergometer). Een onderdeel van de PMO is dat de deelnemer direct een terugkoppeling ontvangt van een deskundige ( meestal een arbeidsfysiotherapeut. In dat gesprek krijgt hij/zij ook direct praktische tips hoe de gezondheid (verder) verbeterd kan worden. Indien wenselijk kan een medewerker de uitkomsten verder bespreken met de bedrijfsarts.

 

De werkgever kan samen met de bedrijfsarts of het bedrijf dat de gezondheidscheck uitvoert, afspreken welke onderdelen in de check worden opgenomen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de werkomstandigheden van de groep die een uitnodiging ontvangt.

 

De organisatie krijgt bij de resultaten van de verschillende onderdelen in de vorm van een stoplicht: rood, oranje of groen. De werkgever kan hierdoor op onderdelen gericht acties ondernemen, zoals het extra stimuleren van bewegen als er sprake is van overgewicht bij een hoger aantal medewerkers. Interface merkt dat dit werknemers helpt om de noodzaak van gezondheid in te zien. Dat dit medewerkers helpt om met praktische tips te werken aan de eigen gezondheid. Ook daagt het medewerkers uit om ‘in het groen te blijven’, ‘van oranje naar groen te gaan’ of uit het rood te komen. Als een individuele medewerker ‘rood’ scoort dan wordt dit door het bedrijf dat de PMO uitvoert besproken met de bedrijfsarts. Dit kan anoniem, zonder dat de werkgever dit weet. Meestal geeft de medewerker toestemming om de werkgever ook op de hoogte te stellen zodat op kosten van het bedrijf een gericht programma kan worden aangeboden. De werkgever krijgt op groepsniveau de uitslagen te zien. Aan de hand daarvan kan zij gerichte acties ondernemen. Bijvoorbeeld door sporten en bewegen extra te stimuleren bij veel overgewicht. Individuele rapportages worden niet gedeeld.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van de onderdelen uit de test en het aantal deelnemers. Een complete test kost ongeveer € 170 per deelnemer. Dat is inclusief de testen, het onderzoek en het gesprek.

Draagvlak

Bij Interface is bij de directie en het management ruim draagvlak om PMO’s aan te bieden. De kosten van deelname wegen op tegen het hebben van een preventief sturingsmechanisme. . De investering draagt naar verwachting voldoende bij aan het voorkomen of het verlagen van uitval.

 

Medewerkers zijn over het algemeen terughoudend als het gaat om het bespreken van gezondheid (risico’s) in de werkomgeving. Belangrijkste aandachtspunt is om de vertrouwelijkheid van deelname te benadrukken.

 

Essentieel is:

 • Individuele resultaten kunnen niet bekend worden gemaakt in de organisatie. Alleen groepsresultaten (n>15)
 • Voordelen en vrijwillige deelname blijven benoemen
 • Voorbeelden geven van collega’s die hebben deelgenomen. 
Resultaten

Interface merkt de volgende resultaten:

 • Medewerkers vinden de gezondheidscheck nuttig en belangrijk. Doordat Interface consequent werkt aan vertrouwen neemt het percentage medewerkers dat deelneemt, toe.
 • Medewerkers die deelnemen zijn gemotiveerd om – indien nodig – met de uitkomsten aan de slag te gaan.
 • Interface kan op basis van gegevens gericht beleid voeren en prioriteiten stellen. Bijvoorbeeld over gezondheid, een gezonde leefstijl of arbo technische omstandigheden.
 • Er is geen eenduidige relatie gelegd tussen de gezondheidscheck en de hoogte van het verzuim. Wel zijn er de nodige voorbeelden van medewerkers die door deelname vroegtijdig gewezen werden op serieuze gezondheidsrisico’s , waardoor een behandeling eerder kon worden gestart. Ook zijn er veel medewerkers die gezonder zijn gaan leven en gezonder zijn geworden. 

Tips voor collega-ondernemers

 • Werk samen met een goede uitvoeringsorganisatie ((gespecialiseerde) bedrijven).
 • Stem met de uitvoeringsorganisatie goed af wat wel en niet nodig is. Laat de onderdelen uit de check aansluiten bij het type bedrijf en het type werkzaamheden.
 • Zorg voor een goede projectbegeleiding. Onderdeel daarvan is een heldere, zorgvuldige communicatie. Wees objectief. Benadruk vrijwilligheid.
 • Gebruik de uitkomsten ook om als organisatie hier beleid op te maken.