En ik? Wat betekent inzetbaar blijven voor mij? / Medewerkers

Er zijn verschillende redenen om eens over je eigen (duurzame) inzetbaarheid na te denken:

 • om gemotiveerd en gezond te kunnen werken tot aan je pensioengerechtigde leeftijd;
 • om af en toe eens van functie te kunnen veranderen binnen of buiten het eigen bedrijf. Dan is het nodig om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen om een kans te maken op ander werk;
 • om ook na pensioen nog in goede gezondheid van alles te kunnen ondernemen. Dus voorkom dat werk fysiek te belastend is. Bespreek dit dan met je werkgever;
 • Een baan voor het leven bij één bedrijf is steeds minder aan de orde. Bij ontslag door reorganisatie is het van belang aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt door het hebben van de goede actuele kennis en vaardigheden en een goede gezondheid;
 • De dynamiek in organisaties wordt steeds groter. Er is een steeds groter risico voor verlies van werk door niet mee te kunnen met veranderingen of door een slechte gezondheid;
 • De financiële vooruitzichten bij geen werk hebben zijn steeds slechter. Overheidsbeleid maakt dat uitkeringen bij niet meer kunnen werken steeds lager worden;
  • Bij arbeidsongeschiktheid moet zoveel mogelijk naar vermogen gewerkt worden ook al is dat ander werk. Kansen op een uitkering zijn beperkt en inkomensterugval kan aanzienlijk zijn
  • Bij ontslag wordt de ww-uitkering steeds verder beperkt en gaat sneller over in bijstand met verplichting tot verrichten van klussen voor de maatschappij

Op deze website geven bedrijven veel voorbeelden hoe zij beleid kunnen voeren om jou als werknemer te ondersteunen bij het bevorderen van je inzetbaarheid. Ook jij kunt daar zelf een actieve rol in spelen. Hieronder staat in een kort overzicht wat je zelf kunt doen, wat er in de cao is afgesproken en wat je in overleg met je werkgever kunt doen.

 

DI medewerker-1
DI medewerker-2

Wil je een eerste inzicht hebben in wat voor jou van belang is als je denkt aan duurzame inzetbaarheid? Doe dan de praktische test (deze volgt binnenkort op de website)

De invulling daarvan kan voor iedere werknemer verschillend zijn. Bij inzetbaarheid gaat het er dus vooral om wat dat voor jou betekent. Bijvoorbeeld:

 • Plezier hebben in het werk;
 • Bijblijven in je vak of je misschien doorontwikkelen naar een ander vak;
 • Een opleiding volgen. Omdat je het leuk vindt of omdat je daar misschien later wat mee wilt doen;
 • Langer doorwerken, terwijl je misschien dacht er al te zijn;
 • Gezond zijn en bijblijven. ‘Fit de eindstreep halen’;
 • Bewust nadenken over je loopbaan. Weten waar je goed in bent en weten wat je kunt en wilt doen als de functievereisten veranderen of als je baan misschien wel verdwijnt.

 

Ook werkgevers vinden het belangrijk dat je hier actief mee bezig bent zodat je mee kunt komen met ontwikkelingen die zich in het bedrijf voor doen en dat je in staat bent met plezier het werk te blijven Kortom:

 • Dat je beschikt over de juiste competenties;
 • Dat je aandacht hebt voor je gezondheid;
 • Dat je gemotiveerd bent.

Er is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel veranderd rondom de pensioenleeftijd. Veel collega’s van nu 55 – 60 jaar hebben andere collega’s vanaf 55 jaar zien vertrekken. Met goede regelingen. Inmiddels bestaan VUT en pre-pensioen niet meer en is de pensioenleeftijd al stapsgewijs verhoogd. Langer doorwerken is dus realiteit. Ook als we er geen rekening mee hebben gehouden. Of als we het liever niet willen. Dat is iets wat je niet kunnen veranderen. Ook het bedrijf kan dat niet veranderen. Je zult dat dus moeten accepteren en er mee leren omgaan. Wat je wel kunt veranderen is hoe je tot aan je pensioen wil gaan werken en wat je daarin belangrijk vindt. Dat vraagt wel bewuste keuzes:

 

1. Als het werk (fysiek) te zwaar wordt, is het verstandig om met het bedrijf te kijken of het werk aangepast kan worden. Of dat misschien part-time werken voldoende ontlastend werkt.

2. Bespreek in overleg met het bedrijf welke onderdelen van de functie goed bij je passen en welke minder goed. Kijk samen of er een mogelijkheid bestaat om de functie zo aan te passen dat deze goed bij je past.

3. Continu op je tenen lopen, of na een werkdag volledig opgebrand zijn, is niet vanzelfsprekend en ook niet wenselijk. Een lichtere functie, minder werken of geen ploegendiensten draaien kan helpen om het werk tot aan het pensioen goed te vol te houden. Dat kan wel betekenen dat je minder kan gaan verdienen. Maak daarom eens een financieel plan: wat zijn mijn inkomsten en uitgaven. Op welke uitgaven kan ik besparen, en wat voor inkomen heb ik dan nodig om toch de gewenste leefstijl te hebben.

4. Ook op latere leeftijd is het nog mogelijk om iets totaal anders te gaan doen. Bijvoorbeeld door omscholing naar een ander vak. Maar misschien ook wel om van een hobby een beroep te maken. Uiteindelijk blijkt telkens weer dat de dingen die we het liefst doen, dat we die het langst volhouden. Vaak betekent dat wel dat er bepaalde nadelen aan kleven. Bijvoorbeeld onzekerheid over werk of continuïteit. Of angst voor het onbekende. Tegelijkertijd zijn er erg veel voorbeelden van werknemers die de stap wel durfden te maken. De voordelen wegen daar bijna altijd op tegen de nadelen. Uiteindelijk gaat met tegenzin werken, niet alleen doorwerken in het werk maar ook altijd in je privé-leven.

Gezondheid is het belangrijkste goed dat we hebben. Toch zijn er een aantal risico’s ten aanzien van gezondheid die we lopen. Er zijn grofweg twee categorieën:

 • Arbo-gerelateerde zaken. Die gaan vooral over veilig en verantwoord werken. Bijvoorbeeld door voldoende ontlastende middelen in te zetten. Voor onze branche is er een arbo-catalogus. Daarin staat concreet beschreven welke arbeidsrisico’s er zijn en wat je werkgever er aan kan doen om die risico’s te minimaliseren. Voor jou is het belangrijk om bekend te zijn met de arborisico’s die er zijn, je te houden aan de veiligheidsvoorschriften die er zijn en de arborisico’s zo nodig bespreekbaar te maken.
 • Leefstijl en gezondheid, hoe we gezond leven, bewegen, eten en drinken. Hier leest u meer informatie over de mogelijkheden om de gezondheid te bevorderen. Ook zijn er goede voorbeelden van bedrijven die ook een gezonde leefstijl (privé) op het werk bespreekbaar maken op het werk.

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker dat medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Veranderingen binnen bedrijven volgen elkaar steeds sneller op. Klantenwensen veranderen steeds meer, productietechnieken veranderen. Ook de organisatiestructuur en aansturing verandert steeds vaker. Om voldoende flexibel te zijn is het voor bedrijven belangrijk dat medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om mee te ontwikkelen met het bedrijf. Mee kunnen bewegen met het bedrijf is belangrijk omdat het risico bestaat dat je anders buitenspel komt te staan.

 

Als werknemer is het dus belangrijk om te weten welke kennis en vaardigheden er nodig zijn voor een bepaalde functie. En of je over die kennis en vaardigheden beschikt. Omdat functies veranderen, is het ook belangrijk om te weten welke strategie het bedrijf heeft. En wat die strategie voor invloed heeft op de benodigde kennis en vaardigheden van de medewerkers. Daarom is het goed als bedrijven functioneringsgesprekken of planningsgesprekken voeren. In die gesprekken kun jij het met je leidinggevende hebben over de mate waarin je voldoet aan de gestelde kennis en vaardigheden, maar vooral over hoe jij je wilt ontwikkelen. Om of nog beter te functioneren in je huidige functie, beter mee te bewegen met de ontwikkelingen binnen het bedrijf of toe te groeien naar een andere functie.

Werkgevers en werknemers vinden het beiden belangrijk om aandacht te hebben voor inzetbaarheid. Tegelijkertijd blijkt dat er een mismatch is over het nemen van initiatief voor de eigen inzetbaarheid. Werkgevers zouden graag (meer) initiatief van de werknemer zien, terwijl de werknemer veelal dat initiatief van de werkgever verwacht. Een voor de hand liggende oplossing is dat werknemer en leidinggevende met elkaar in gesprek gaan over het eigen functioneren, de veranderingen in het bedrijf, de gewenste persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook de eigen inzetbaarheid. Er zijn de nodige bedrijven die hier ervaring mee hebben opgedaan. Hun ervaringen zijn erg positief. Lees hier bijvoorbeeld:

 

Als werknemer kan je met je leidinggevende of werkgever in eerste instantie eens bespreken in hoeverre aandacht voor blijvende inzetbaarheid van medewerkers ook voor jouw werkgever een actueel thema is. Zo kan je met jouw werkgever een gesprek aangaan over de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen voor het bedrijf (productietechnieken, veranderende klantwensen etc) en wat betekent dat voor de gewenste kennis & vaardigheden van de medewerkers?
 • Hoe ziet het huidige personeelsbestand er nu uit. Hoe is die samenstelling bij het huidige verloop over 10 jaar?
 • Wat neemt de werkgever voor initiatief om de medewerkers ook over 10 jaar nog competent en gemotiveerd aan het werk te houden? Wat kunnen werknemers zelf bijdragen?

 

Vervolgens kan je jouw werkgever wijzen op de toolbox op deze website. Je kunt daar ook gezamenlijk bespreken welke elementen wel en niet toepasbaar zijn in uw organisatie. Eens nadenken over je eigen duurzame inzetbaarheid, doe de test Doe de test om jouw inzetbaarheid te onderzoeken (volgt binnenkort!)