CAO MITT 2019-2020

Wat betekent een cao voor u?

Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand en biedt grote voordelen aan zowel werkgevers als werknemers. Blijkbaar zijn de partijen in staat hun tegenstrijdige belangen (de werkgever wil efficiënte bedrijfsvoering, de werknemer zekerheid en zeggenschap) ondergeschikt te maken aan het algemeen belang (continuering van de onderneming). Daarbij biedt de cao onzekerheidsreductie: inkomenszekerheid voor de werknemer, draagvlak en een meer voorspelbare loonkostenontwikkeling voor de werkgever.

Akkoord voor een nieuwe CAO MITT 2019-2020 is rond / Loontabellen 2019 en 2020 bekend

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn een nieuwe cao MITT overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Dit betekent dat de leden die onder de werkingssfeer van de cao MITT vallen met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd. Ook de leden van de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd. Met dit akkoord stijgen per 1 juli 2019 de lonen met 3%. Voor de overige afspraken vindt u hier het onderhandelingsresultaat.

Het cao-akkoord biedt de mogelijkheid om dispensatie te vragen van de overeengekomen structurele loonsverhogingen. Een verzoek daartoe dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind augustus 2019 ingediend te worden bij de Vakraad MITT (info@vakraadmitt.nl)
U dient uw werknemers te infomeren dat u een dergelijk verzoek heeft ingediend bij de Vakraad MITT.
Voor de situaties waarin en de voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen neemt u contact op met Ondernemersservice op 088-8100 910.

De loontabellen 01-01-2020 tot 01-04-2020 voor de cao MITT vindt u hier.

Definitieve tekst cao MITT 2019-2020

De nieuwe cao-tekst van de cao MITT 2019-2020 is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is aangemeld voor Algemeen Verbindend Verklaring. De cao-tekst is na deze procedure definitief en kan als gevolg hiervan nog wijzigingen ondergaan. De cao vindt u hier

 

 

 


Sociale partners