Beleid op gebied van preventie, verzuim en re-integratie in het kader van de Arbowet / Gezond

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

PMO staat voor preventief medisch onderzoek, de wettelijke opvolger van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De laatste jaren voeren steeds meer bedrijven een PMO uit om het functioneren van de medewerkers te onderzoeken. Ook kan worden overwogen om het PMO te vervangen door healthchecks. De keuze hiervoor wordt bepaald door de ervaringen van de werkgever met de inzet van het instrument en de opbrengsten.

Re-integratie

Re-integratie is een methodische aanpak om een medewerker te laten terugkeren in het arbeidsproces; binnen of buiten de organisatie. Iedere organisatie is verplicht de medewerker tijdens het eerste ziektejaar te re-integreren, ofwel in de eigen organisatie ofwel extern. Dit laatste uiteraard pas nadat eerst organisatiebreed (ook buiten de eigen afdeling) naar een oplossing is gezocht. Door deze maatregelen wordt de re-integratieaanpak een belangrijk onderdeel bij verzuimbegeleiding.

Zie dit voorbeeld van een stappenplan voor re-integratie.

Na zes tot acht werken verzuim stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op en stelt de casemanager een plan van aanpak op, in overleg met de betrokkene en op basis van het advies van de bedrijfsarts. Doel is om een helder integratietraject op te zetten. Eén keer in de maand vindt er overleg plaats tussen P&O en de bedrijfsarts om individuele gevallen te bespreken, zoals medewerkers met frequent verzuim, langdurig zieken en andere bijzondere gevallen. In voorkomende gevallen neemt de betrokken leidinggevende deel aan het overleg. De re-integratieplannen worden altijd in afstemming met de leidinggevende en de medewerker uitgevoerd. De organisatie kan voor het eventuele extern re-integratietraject een contract afsluiten met een externe organisatie.

Een bedrijf kan ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) te zijn. Dit gaat om een uitkering voor werknemers die meer dan 35 procent maar minder dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn en voor werknemers die 80 procent of meer arbeidsongeschikt zijn, maar naar verwachting niet duurzaam. Als een bedrijf eigenrisicodrager is voor de WGA blijft het bedrijf in totaal tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte ex-medewerker.

Zie hier voor een voorbeeld van het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden van een medewerker.

Verzuim

Het verzuimbeleid maakt deel uit van het gezondheidsbeleid van een organisatie. Bij een deel van de ziekmeldingen spelen meer factoren een rol spelen dan de ziekte zelf, zoals verminderde motivatie, competentie (mismatch positie), slechte werksfeer, ontevredenheid of problemen in de privésfeer. Dit soort dingen zijn vaak al langer zichtbaar en merkbaar in de vermindering van de inzetbaarheid.

Het is belangrijk te weten of bij een ziekmelding sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit is vooral van belang om in te kunnen schatten of het zinvol is direct gerichte acties te ondernemen of om een beeld te krijgen van andere zaken die eventueel spelen. Door goed door te vragen kunnen leidinggevende en/of HR de duur van het verzuim wellicht beïnvloeden. Wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen een belangrijke rol spelen bij de terugkeer naar het werk.

P&O maakt per kwartaal en over het jaar heen een analyse van het ziekteverzuim in de organisatie, waarin wordt ingegaan op de hoogte, frequentie en duur van het verzuim. Ook wordt gekeken naar signalen op doelgroep-, afdelings- of individueel niveau. Het verzuim wordt door P&O in samenhang met andere zaken periodiek besproken met de betrokken leidinggevenden.

Zie hier voor een voorbeeld van verzuimbeleid.