MODINT RI&E voor de mode- en interieurindustrie en de tapijt- en textielindustrie / ARBO

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E moet altijd actueel zijn. De Inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een getoetste RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Heeft u geen RI&E dan zal de Inspectie een schriftelijke waarschuwing geven of een eis tot naleving.

Hoe beter de arbeidsomstandigheden, hoe gezonder uw bedrijf!

MODINT heeft samen met vakbonden in 2011 de speciaal voor de mode- en interieurbranche ontwikkelde digitale MODINT branche RI&E geactualiseerd. In 2013 heeft MODINT samen met de vakbonden ook speciaal voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale MODINT branche RI&E ontwikkeld. De RI&E is een praktisch instrument dat u als ondernemer helpt om arborisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen.

Deze RI&E-instrumenten zijn door het steunpunt RI&E erkend voor de toetsingsvrijstelling.

Dit levert uw bedrijf voordeel op. Kleine(re) bedrijven (> 25 werknemers) behoeven hun RI&E niet meer te laten toetsen door een Arbo-dienst of arbodeskundige. U kunt hiermee dus veel tijd en geld besparen. MODINT Arbo kan deze branche RI&E bovendien voor u toetsen tegen scherpe tarieven.

In vijf stappen maakt u voor uw bedrijf een RI&E en een Plan van Aanpak.

Daarmee voldoet u aan de RI&E-verplichting uit de Arbowet.

1. Inventarisatie:

De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s in uw bedrijf. Door de stellingen uit de digitale RI&E in te vullen brengt u de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf in beeld. De risico’s zijn ingedeeld naar zgn. prioritaire risico’s voor de mode- en interieurbranche resp. de textiel -en tapijtindustrie en overige risico’s. Er wordt speciale aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van zwangeren.

2. Evaluatie:

Nadat de inventarisatie van de risico’s in uw bedrijf, komt het evalueren van de risico’s. Bij sommige risico’s moet u een prioriteit aangeven (hoog, gemiddeld, laag). Er wordt een suggestie voor de risicocategorie gedaan, maar u kunt dit wijzigen op basis van de specifieke situatie in uw bedrijf met betrekking tot de kans, de frequentie en het effect in uw bedrijf. De zgn. prioritaire risico’s classificeren altijd als hoog; dit kan niet gewijzigd worden.

3. Plan van aanpak:

Na inventarisatie en evaluatie, moet u als stap 3 een plan van aanpak maken. Daarin geeft u aan hoe en wanneer u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf gaat voorkomen, beperken of beschermen. In dit RI&E-instrument worden mogelijke standaard oplossingen aangegeven.

4. Uitvoering en onderhoud

U vult deze RI&E samen, c.q. in overleg met uw medewerkers in. Om een juist beeld te geven van de risico’s binnen het bedrijf is de inbreng van werknemers en de preventiemedewerker onmisbaar. Betrek, indien aanwezig, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging er ook bij. Zij moeten ook instemmen met de door u gekozen manier waarop u het RI&E-onderzoek wil uitvoeren en met het Plan van Aanpak. Als u aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe werkzaamheden, verhuizing naar een ander bedrijfspand, nieuwe apparatuur, nieuwe manier van werken, reorganisatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aanpassing van de RI&E of het opnieuw moeten uitvoeren van de RI&E.

5. Toetsing

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. MODINT Arbo is een gecertificeerde arbodienst die deze toetsing kan uitvoeren.

Verplichting tot toetsing van de RI&E:
bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze, zoals hierboven beschreven, laten toetsen.

Toetsingsvrijstelling:
Sinds 1 april 2011 behoeven bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een voor toetsingsvrijstelling erkende of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, de RI&E niet meer te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.
In 2011 heeft het digitale RI&E-instrument voor de mode- en interieurindustrie de status “Erkend voor toetsingsvrijstelling verkregen en in heeft 2013 heeft het digitale RI&E-instrument voor de textiel- en tapijtindustrie deze status verkregen; deze status is herkenbaar aan het groene icoontje op de website www.rie.nl.


 

Sociale partners