Arbeidsparticipatie bieden aan Wajongers / Arbeidsongeschikt

Denk bij het vervullen van vacatures ook aan de Wajongers!

De bedoeling van kabinet en sociale partners is dan ook om meer Wajongers aan het werk te helpen. Daarom is per 1 januari 2010 de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) ingevoerd. Sinds de invoering van deze Wet Wajong worden jonggehandicapten nadrukkelijk aangesproken op hun mogelijkheden en gestimuleerd zichzelf verder te ontwikkelen door opleiding en werkervaring. Het is dan van groot belang dat werkgevers bij het vervullen van vacatures, ook bezien of deze vervuld kunnen worden door een Wajonger.

Wij bevelen u van harte aan als u personeel nodig heeft, eens te denken aan de inzet van een Wajonger. Als u een Wajonger aanneemt, geeft u niet alleen iemand de kans om mee te draaien in de maatschappij. U geeft er ook uiting mee aan uw maatschappelijk verantwoord ondernemen. En het draagt bij aan de diversiteit van uw personeel.


Een Wajonger is een jonggehandicapte of student die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt is geraakt, d.w.z. op zijn 17e verjaardag arbeidsongeschikt is, of voor zijn 30e tijdens zijn studie arbeidsongeschikt raakt. Hij krijgt via de Wet Wajong ondersteuning om makkelijker werk te vinden of te behouden bij een reguliere werkgever. Als hij door zijn beperking niet genoeg geld kan verdienen om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, krijgt hij een (aanvullende) uitkering.

Mensen met een Wajong-uitkering zijn verschillend. Wajongers kunnen jong en oud zijn, hoog- en laagopgeleid, en hun ziekten, handicaps en mogelijkheden variëren. U dient als werkgever rekening te houden met het feit dat Wajongers extra aandacht vragen. Daarom kunt u als werkgever subsidies, ondersteuning en begeleiding krijgen die werken met Wajongers aantrekkelijk en voordelig maken.

De overheid wil zoveel mogelijk belemmeringen van werken met jonggehandicapten voor u wegnemen. De Wajongwijzer biedt werkgevers concrete informatie over hoe je een Wajonger met succes in dienst kunt nemen en houden. De Wajong Wijzer voor werkgevers is een website die uitleg geeft over wat een Wajonger nu precies is en kan, hoe u ze in dienst kunt nemen en welke mogelijkheden dit voor uw bedrijf biedt. Deze site wijst u de weg in regels, informatie en procedures: Wie zijn nu precies die Wajongers? Hoe neemt u een Wajonger in dienst? Welke voordelen zijn er als u kiest voor een Wajonger? Op deze en andere vragen vindt u het antwoord op deze Wajong Wijzer.

Dan kunt u gebruik maken van diverse financiele en praktische voorzieningen Allerlei overheidsmaatregelen maken het voor u als werkgever financieel aantrekkelijk om met Wajongers te werken. UWV kan u advies geven om optimaal voordeel te halen uit deze regelingen. U kunt daarbij denken aan premiekortingen (u betaalt minder WAO-, WIA- en WW-premies), proefplaatsing (maximaal 3 maanden zonder loon), no risk-polis (5 jaar looncompensatie bij ziekte), loonkostensubsidie (subsidie maximaal 50% van het minimumloon) en loondispensatie Wajongers (van een 1/2 tot 5 jaar minder betalen dan het minimumloon).

Daarnaast zijn soms extra voorzieningen nodig om maatwerk mogelijk te maken. Als u met Wajongers werkt, kunt u gebruikmaken van speciale voorzieningen, zoals werkplek-aanpassingen, hulpmiddelen of vervoersvergoeding. Wij attenderen u graag op een tweetal websites, waarop alle informatie is te vinden om u als werkgevers beter in staat te stellen Wajongers in dienst te nemen: Wajongwijzer.nl [klopt niet meer!!!] en Wajongwerkt.nl.

Neem een kijkje en denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden!

Er bestaan nog altijd veel misverstanden over de arbeidsmogelijkheden van Wajongers. De Wajong Wijzer laat zien dat het werken met Wajongers juist kansen biedt. De motivatie en inzet van Wajongers zijn doorgaans hoog. De werkgeversrisico’s worden bij Wajongers grotendeels opgevangen. Omdat Wajongers arbeidsbeperkingen kennen, is er soms inspanning nodig om het draagvlak bij collega’s te vergroten. Ook hiervoor staan in de Wajong Wijzer concrete tips.

Wajongwerkt.nl is de online vacature- en werksite voor werkgevers, Wajongers, re-integratiebureaus, scholen en instellingen. Medewerkers van UWV Werkgeversservicepunt Wajong in uw regio nemen uw contactverzoeken en vacature(s) die u opgeeft via wajongwerkt.nl actief in behandeling. Op deze site kunnen Wajongers ook hun profiel plaatsen, zodat vraag en aanbod steeds beter samenkomen. Resultaat: een duurzame match voor werkgever en Wajonger.

Ga aan de slag met wajongwerkt.nl en ontdek dat Wajong werkt!

Geïnteresseerd in werken met Wajongers?

Medewerkers van het Werkgeversservicepunt Wajong helpen u graag. U krijgt precies te horen wat de mogelijkheden voor u zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met UWV WERKbedrijf telefoon werkgevers: 0900 – 92 95 (lokaal tarief). Houd uw loonheffingennummer bij de hand zodat zij u beter kunnen helpen. U kunt ook altijd langsgaan bij een vestiging van UWV WERKbedrijf bij u in de buurt.

Sociale partners: