Aparte loonschaal voor medewerkers met een arbeidsbeperking

Op 26 januari 2016 hebben wij u laten weten dat bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014-2016 is afgesproken dat in de cao een aparte uurloonschaal wordt ingericht voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
Artikel 21 van de CAO MITT is in verband hiermee per 1-1-2016 als volgt gewijzigd.

Artikel 21 – loonschalen
In lid 1 is deze speciale loonschaal genoemd en in lid 6 van dit artikel is deze verder uitgewerkt:
1. De CAO kent de volgende loonschalen:
a. leeftijdschalen;
b. aanloopschalen;
c. functiejarenschalen;
d. loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking.

6.Voor de werknemer van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van 100% van het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML), maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die behoort tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, geldt een aparte loonschaal en gelden niet de loonschalen als bedoeld in lid 1, onder a t/m c.
Deze loonschaal begint op 100% WML en eindigt op 120% van het WML en kent 4 gelijke
periodieke verhogingspercentages van 5% om van 100% WML naar 120% WML te komen.